Specustawa ws. koronawirusa

Na 7. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 2. marca 2020, Sejm uchwalił (spec)ustawę w sprawie koronawirusa, o pełnej nazwie:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 265 i 266).

Ustawę bez poprawek przyjął 6. marca Senat, a następnie 7. marca podpisał ją Prezydent. Tym samym od wpłynięcia projektu 1. marca do wejścia w życie minął równy tydzień.

Uważam, że tym jednym dokumentem Władza pogwałciła prawa człowieka stopniu większym, niż w całej obecnej i poprzedniej kadencji! Aż nie wiem od czego zacząć. Dokument daje kolejne uprawnienia organom aparatu państwa w zakresie kontroli ludzi, wydawania nakazów, zakazów, przymuszeń, wymuszeń, wywłaszczeń, przejęć, ustalania cen!

Ustawę przeczytałem w całości, punkt po punkcie. Bez chwili wahania przyznaję jej zdecydowane „-10” i przyznałbym jeszcze mniej, gdyby nie koniec skali. Tak gwałtownego zamachu na wolność nie spodziewałem się nawet ja. Przytłaczająca większość zapisów wprowadzona została do porządku prawnego na stałe (nie tylko na czas epidemii koronawirusa) i fundamentalnie pogarsza stopień przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Poniżej zamieszczam fragmenty ustawy z krótkim komentarzem do każdego z nich.

Art. 8.

“Minister (…) ustali (…) maksymalne ceny:

1) produktów leczniczych (…)

2) wyrobów medycznych (…)

3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia (…)

– które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.”

Pogwałcenie prawa do wolności. Nikt nie ma prawa narzucać sprzedawcy i kupującemu za jaką cenę decydują się dokonać transakcji.

Art. 11.

“2. Prezes Rady Ministrów, (…) może (…) wydawać polecenia obowiązujące (…) przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

4. Prace (…) mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

5. W przypadku odmowy (…), zadania wykonywane są na podstawie decyzji (…). W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”

Pogwałcenie prawa do wolności i własności. Nikt nie ma prawa wymuszać na człowieku prowadzenia jego własnego biznesu w sprzeczności z jego wolą. Nikt nie ma prawa zmuszać go do finansowania czynności, do których został przymuszony.

Art. 17.

“5. Główny Inspektorat Sanitarny (…) może wydawać (…) osobom prawnym [czyli np. sp. z o.o.], , osobom fizycznym, (…) pracodawcom:

 1. Decyzje nakładające obowiązek:
  1. Podjęcia określonych czynności (…) oraz żądać od nich informacji w tym zakresie
  1. Dystrybucji:
   1. Produktów leczniczych (…)
   1. Środków ochrony osobistej (…)”

Pogwałcenie prawa do wolności. Nikt nie ma prawa wymuszać na człowieku dokonywania określonych czyności. Zapisy art. 17 zmieniają ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zostają na stałe.

Art. 19.

“(…) zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców (…) w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych (…).”

Pogwałcenie prawa do wolności. Nikt nie ma prawa wymuszać na człowieku prowadzenia jego własnego biznesu w sprzeczności z jego wolą. Zapisy art. 19 zmieniają ustawę organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i zostają na stałe.

Art. 20.

“Hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów (…), określonych w wykazie (…) wyłącznie do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych (…), działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Producenci lub importerzy wyrobów medycznych (…) są obowiązani do zbywania wyrobów (…) określonych w wykazie (…) wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych.

Minister (…) ogłasza (…) wykaz produktów (…)które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.

Podmiot, który działa z naruszeniem [powyższych] obowiązków lub warunków (…) podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 5 000 000 zł.”

Pogwałcenie prawa do wolności. Nikt nie ma prawa wymuszać na człowieku prowadzenia jego własnego biznesu w sprzeczności z jego wolą. Zapisy art. 20 zmieniają ustawę Prawo farmaceutyczne i zostają na stałe.

Art. 25.

“W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore (…) albo osoby podejrzane o zachorowanie (…) mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji.

Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi (…) podlegają obowiązkowej kwarantannie (…), jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej (…).

Obowiązkowa kwarantanna (…), mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Minister (…) określi (…) wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny (…) oraz okres obowiązkowej kwarantanny (…).

Jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe (…), Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody(…) oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z tym związanych.

(…) oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (…) wykonują zadania określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewodę.

W rozporządzeniu (…) można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, (…)
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;
7) zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

W przypadku braku produktów leczniczych (…) minister (…) poleca wydanie w niezbędnych ilościach tych produktów (…) z aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych.

W przypadku, gdy uzupełnienie rezerw strategicznych nie jest możliwe (…) minister (…) zarządza przejęcie na rzecz Skarbu Państwa danego produktu, wyrobu, środka, (…) albo sprzętu lub aparatury. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej ogłoszenia (…).”

Pogwałcenie prawa do wolności i własności. Nikt nie ma prawa wymuszać na człowieku dokonywania określonych czynności. Nikt nie ma prawa odbierać człowiekowi jego własności bez jego zgody. Zapisy art. 25 zmieniają ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i zostają na stałe.

Podsumowanie

Na 25-ciu stronach dokumentu, który w przytłaczającej części poświęcony jest wprowadzaniu kolejnych form niesprawiedliwości, odnalazłem jeden, jedyny, który w minimalnym stopniu poprawia stopień ich przestrzegania praw człowieka i wprowadza szczyptę wolności. W artykule 15. znajdziemy zapis:

“W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta (…) może wystawić receptę farmaceutyczną (…).”

Niech ten drobny promyczek słońca, który cudem przedarł się przez ciężko zasnute niebo, rozświetli naszą coraz bardziej zatęchłą rzeczywistości, którą systematycznie zatruwa nam władza swoimi posunięciami. Wolność zakorzeniona jest w naturze ludzkiej i nie da się jej zlikwidować ustawą. Swąd pogardy odurza, ale ostatecznie rozwieje go wiatr szacunku. Tego się trzymam. I robię swoje. Amen.

P. S.

Dotarłem też to alternatywnej analizy uchwalonej specustawy ws. koronawirusa, przygotowanej przez fundację Ad Arma, którą możecie zobaczyć na poniższym nagraniu:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *