Tarcza Antykryzysowa

Na 8. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 26 – 27 marca 2020, Sejm przegłosował ustawę o dźwięcznej, marketingowej nazwie „Tarcza Antykryzysowa”. Jej pełny, „sejmowy” tytuł brzmi:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A)

Kiedy wydaje mi się, że gorzej być już nie może, na horyzoncie pojawia się Aparat Państwa i udowadnia, że niemożliwe nie istnieje! Jeśli wydawało ci się, że przyjęta 2 marca „Specustawa ws. koronawirusa” jest szczytem łamania praw człowieka, na jaki może zdobyć się obecna Władza, to racja – wydawało ci się!

Ustawa, poza wieloma pomniejszymi naruszeniami, wprowadza jedno olbrzymie: KONTROLA CEN. Mokry sen socjalistów w końcu ma szansę się ziścić! Oto Władza nadaje sobie uprawnienia do ustalania maksymalnych cen tych produktów, które… uzna za istotne dla kosztów gospodarstw domowych. Czyli… wszystkich?

Nie wierzę, ale po raz kolejny w udzieleniu mniej niż -10 ogranicza mnie tylko przyjęta skala. Zamach na prawa człowieka trwa w najlepsze.

Dla tych, co mają więcej czasu, zapraszam do lektury przedstawionych syntetycznie najważniejszych cytatów z „Tarczy Antykryzysowej”.

Art. 1. 6)

„Minister (…) może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Zakazuje się stosowania (…) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych niż (…) ustalone (…).”

Pogwałcenie prawa do wolności. Przepis nie odnosi się tylko do sytuacji związanej z COVID-19 i zostaje na stałe.

Art. 1. 15)

„Karze pieniężnej podlega ten, kto (…) stosuje ceny lub marże wyższe niż ustalone zgodnie z obwieszczeniem (…).”

„Karę pieniężną (…) wymierza się w wysokości od 5 000 do 5 000 000 zł.

„Karę pieniężną nakłada [inspektor odpowiedniego organu] w drodze decyzji (…).”

„Karę uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja (…) stała się ostateczna.”

„Organ może nadać decyzji (…) rygor natychmiastowej wykonalności (…).”

„(…) Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu (…), jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dopuścił się (…) naruszenia zakazu (…).”

„Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 5% obrotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ale nie więcej niż 50 000 000 zł, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:
1) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK (…)
2) uniemożliwia lub utrudnia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.”

„W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji (…) inspektor sanitarny nakłada na osobę (…) karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.”

Pogwałcenie prawa do wolności. Nikt nie ma prawa wymuszać na człowieku dokonywania określonych czynności.

Art. 1. 9)

„W przypadku braku (…) możliwości unieszkodliwiania (…) odpadów medycznych (…), wojewoda może wydać (…) polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami [przedsiębiorcom] (…).”

Pogwałcenie prawa do wolności. Nikt nie ma prawa wymuszać na człowieku prowadzenia jego własnego biznesu w sprzeczności z jego wolą.

Art. 1. 10)

„Do (…) budowy (…) obiektów budowlanych (…) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy:
– ustawy Prawo Budowlane
– ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
– ustawy o ochronie zabytków”

Pogwałcenie prawa do rozwoju (naruszenie zasady równości wobec prawa). Zapis oznacza, że można w określonych przypadkach ominąć całą procedurę budowlaną, czyli np. budować bez pozwolenia na budowę. Jest to stawianie jednych ludzi w gorszej pozycji w stosunku do innych. Powyższe ustawy należy zlikwidować dla wszystkich, nie dla wybranych.

Co na „+”?

W gąszczu cyfr i liter wyłuskałem kilka miejsc, gdzie dochodzi niewielkiego, czasowego poszerzenia przestrzegania prawa do własności:

Art. 1. 14)

 „Minister (…) może (…) zaniechać (…) poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (…) [powstałych w związku z COVID-19].”

Art. 1. 17)

“Na wniosek płatnika składek, który (…) zgłosił (…) mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia (…) składek [ZUS] (…) za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (…).”

W tekście pojawia się jeszcze kilka pomniejszych, czasowych ulg związanych z ZUS-em. Wszystko oczywiście na wniosek, ale jednak. Warto tutaj zaznaczyć, że w ustawie pojawia się też nieznaczna liberalizacja kodeksu pracy. Co prawda jedynie na czas epidemii, ale zawsze to jakiś powiew wolności.

Co jeszcze?

W ustawie „Tarcza Antykryzysowa” dodatkowo zawarto nowelizację… 60 (słownie: sześćdziesięciu) innych ustaw! Analiza takiej ilości nowelizacji przekracza moje możliwości. Lista tych ustaw znajduje się na końcu artykułu. Poza tym w ustawie zawarto:

 • Określenia maksymalnych wysokości kredytów
 • Tryb postępowań sądowych w sytuacji, gdy jego prace zostały zawieszone
 • Dziesiątki mniejszych i większych dotacji, świadczeń, rekompensat, zasiłków dla ściśle wyszczególnionych grup odbiorców, każda zabezpieczona wyboistą ścieżką biurokratyczną i obwarowana wieloma wymaganiami
 • Mikropożyczki z Funduszy Pracy zabezpieczona wekslem własnym weksel in blanco. Pożyczka pod pewnymi warunkami może być umorzona
 • Przesunięcia, odroczenia i modyfikacje biegu terminów wybranych procedur

Jak podsumuję?

Hmm… Hasło „Ustawa Tarcza Antykryzysowa” zamieniłbym na „Ustawa Miecz Damoklesa”. Władza udziela sobie narzędzi ingerujących w prawa człowieka tak dalece, że tylko od niej zależeć będzie, kiedy miecz ten na nas spuścić. Chciałbym zakończyć pozytywnie, ale ciężko mi teraz o optymizm. Został jeszcze do przejścia Senat i Prezydent. Ustawa wejdzie, to pewne, ale możliwe są jeszcze poprawki? Czy można mieć jeszcze nadzieję? Tylko to mi pozostaje!

Zmiany w innych ustawach wprowadzone przez ustawę „Tarcza Antykryzysowa”:

 1. Art. 4.W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Art. 5.W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 3. Art. 6.W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 4. Art. 7.W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 5. Art. 8.W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
 6. Art. 9.W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 7. Art. 10.W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
 8. Art. 11.W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 9. Art. 12.W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawnych
 10. Art. 13. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 11. Art. 14.W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
 12. Art. 15.W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
 13. Art. 16.W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 14. Art. 17.W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 15. Art. 18.W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
 16. Art. 19.W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 17. Art. 20.W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 18. Art. 21. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
 19. Art. 22.W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 20. Art. 23.W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 21. Art. 24.W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 22. Art. 25.W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 23. Art. 26.W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
 24. Art. 27.W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 25. Art. 28.W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 26. Art. 29.W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
 27. Art. 30.W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
 28. Art. 31.W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 29. Art. 32.W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 30. Art. 33.W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 31. Art. 34.W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
 32. Art. 35.W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 33. Art. 36.W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
 34. Art. 37.W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjne
 35. Art. 38.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 36. Art. 39.W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
 37. Art. 40. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 38. Art. 41.W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 39. Art. 42.W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 40. Art. 43.W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
 41. Art. 44.W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
 42. Art. 46.W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 43. Art. 47.W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
 44. Art. 48.W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 45. Art. 49.W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 46. Art. 50.W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 47. Art. 51.W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 48. Art. 52.W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm
 49. Art. 53.W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 50. Art. 54.W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 51. Art. 55.W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
 52. Art. 56.W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 53. Art. 57.W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 54. Art. 58.W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 55. Art. 59.W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 56. Art. 60. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
 57. Art. 61.W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
 58. Art. 62. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
 59. Art. 63.W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 60. Art. 64.W ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *